Sjukdomsinformation om Apkoppor!

ANNAN BENÄMNING: Monkeypox.

Apkoppor (engelska monkeypox) är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Viruset kan överföras från djur till människa vid nära kontakt. Det upptäcktes hos apor och fick därför namnet apkoppor, men det är sannolikt olika gnagare i central- och västafrikanska regnskogar som är reservoar för viruset.

Under våren 2022 har ovanligt många fall av apkoppor konstaterats i flera länder. Bland fallen verkar överföring av virus framför allt ha skett via sexuella kontakter mellan män som har sex med män.


VAD ORSAKAR APKOPPOR OCH HUR SPRIDS SJUKDOMEN?

Apkoppor orsakas av apkoppsvirus, en art av ortopoxvirus. Kunskapen om hur sjukdomen sprids är ofullständig. Kontakt med infekterade djur har identifierats som en smittväg, men sjukdomen kan även spridas mellan människor. Apkoppor smittar framför allt vid nära fysisk kontakt med en person som är infekterad. Viruset bedöms sannolikt kunna ta sig in i kroppen via luftvägarna, skadad hud (även små skador som inte syns) eller via slemhinnor.

Smittvägarna är inte helt klarlagda, men viruset tros spridas via stora droppar från luftvägarna, kroppsvätskor och vätska från blåsor. Det är inte helt klarlagt om viruset också kan spridas på andra sätt. Fysiska sexuella kontakter, eller andra nära kontakter hud mot hud med en smittsam person utgör en särskilt hög risk.

Inkubationstiden är vanligtvis 6–13 dagar men kan variera mellan 5 och 21 dagar.


SYMTOM OCH KOMPLIKATIONER

Apkoppor ger ofta upphov till utslag, sår och blåsor. Symtomen är ofta milda men kan bli allvarliga hos personer i riskgrupper. I äldre studier som genomförts i Afrika har även en viss dödlighet rapporterats.

Blåsorna kan uppträda på bålen, armar, ben, händer, fötter och ansikte. Sjukdomen kan ge lokala blåsor på den del av kroppen som blivit infekterad. Exempelvis har blåsor på och runt könsorganen, runt analöppningen och munnen observerats vid smitta efter intima kontakter såsom sex.

Symtom kan även innefatta feber, huvud- och muskelvärk samt svullna lymfkörtlar.


DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING

Diagnosen misstänks utifrån epidemiologi och klinisk bild. Den verifieras genom molekylärbiologisk påvisning av virus-arvsmassa eller elektronmikroskopi.

Det finns läkemedel som verkar ha viss effekt mot infektionen och som kan användas vid allvarlig sjukdom.


ALLMÄNT FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Det går att förebygga smitta genom att undvika närkontakt med infekterade personer. Sexuella kontakter utgör en särskilt hög smittrisk.

Smitta förebyggs också genom att undvika smittade djur i de områden där apkoppor finns, framför allt i västra och centrala Afrika.

Det finns inget vaccin mot apkoppor, men vaccin mot smittkoppor bedöms ge viss skyddseffekt.


ÅTGÄRDER VID INTRÄFFADE FALL ELLER UTBROTT

Infektion med apkoppor är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Alla fall av infektion med apkoppor ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Källa: Folkhälsomyndigheten Maj 2022

Fotnot: Experter tror sig att denna sjukdom har med Klimatförändringar att göra!

______________________________________________________________________________________

© KlimatCellen